Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych 2019 –  Stypendia pomostowe

http://stowarzyszenie.czluchow.org.pl

 

 •  Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych 2019 mogą ubiegać się o tzw. ”stypendium pomostowe” dla studentów pierwszego roku państwowych szkół wyższych
 •  Stypendium wynosi 500 zł. miesięcznie i jest przyznawane na 10 miesięcy. Stowarzyszenie przyznaje stypendia wspólnie z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości w Łodzi .
 •  Osoby zainteresowane stypendiami winny zapoznać się z Regulaminem stypendiówumieszczonym na stronie Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości dot. stypendiów pomostowych segment II.
 •  Warunkiem otrzymania rekomendacji jest złożenie następujących dokumentów w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Człuchowie 

            ( Człuchów, al. Wojska Polskiego 5,  I piętro, pokój nr 16)  w terminie od 31 lipca do 20 sierpnia br.  ( w każdy poniedziałek lub środę w godz.10.00 – 13.00 ) –

 

1. świadectwa maturalnego

2. zaświadczenia o przyjęciu na studia ,

3. zaświadczenia o dochodach ,

4. obliczony algorytm,

5. zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez SWRPC, a także

6. wypełniony i wydrukowany wniosek wysłany on-line do Fundacji ,oraz

7. ew. zaświadczenie o niepełnosprawności

 Nastąpi  ocena dokumentów przez Komisję Stypendialną SWRPC rekomendującą kandydata (szczegóły na stronach FEP Łódź Stypendia Pomostowe - Segment II, lub w siedzibie SWRPC adres jak wyżej w podanych terminach).

   Posiedzenie Komisji Stypendialnej SWRPC rekomendującej do przyznania stypendium pomostowego odbędzie się w dniach 24 sierpnia - 31 sierpnia br. 

   Lista osób zarekomendowanych wywieszona zostanie na tablicy ogłoszeń Starostwa do dnia 31 sierpnia br, po godz.14.00 .

 

POWIATOWY FUNDUSZ STYPENDIALNY  - UCZEŃ

 Stypendium naukowe i za osiągnięcia w sporcie przyznawane przez Powiatowy Fundusz Stypendialny.

  http://stowarzyszenie.czluchow.org.pl

 

WARUNKI OTRZYMANIA STYPENDIUM

 • Od II klasy szkoły ponadgimnazjalnej
 • Średnia ocen min. 4,8 lub finalista olimpiady przedmiotowej

lub

 • Osiągnięcia w sporcie - udokumentowane osiągnięcia co najmniej trzeciego miejsca w finałach sportowych na szczeblu wojewódzkim, czy udział w zawodach na szczeblu krajowym, międzynarodowym w randze mistrzostw np. Polski, Europy, Świata, czy Igrzysk Olimpijskich

  Wnioski składać w  budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Człuchowie ( Człuchów, al. Wojska Polskiego 5,  I piętro, pokój nr 16)  od 2 września do 14 września 2019 r.  w każdy poniedziałek lub środę w godz.10.00 – 13.00.

  Wnioski dostępne w sekretariacie p.Kasia Storman

 

 Stypendia dla uczniów szkół zawodowych

 https://des.pomorskie.eu/szkolnictwo-zawodowe

 

Kryteria otrzymania stypendium

 • Średnia ocen z przedmiotów zawodowych – min. 5,2

 Wnioski będą składane  za pośrednictwem szkoły do połowy września

 Dalsze informacje  we wrześniu, proszę się zgłaszać do sekretariatu 

 

 

 

STYPENDIA DLA UCZNIÓW ZDOLNYCH Z URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO

 https://des.pomorskie.eu/-/stypendia-w-ramach-pomorskiego-programu-pomocy-stypendialnej-na-rok-szkolny-2019-2020

 

warunki ubiegania się o stypendium:

 1. w roku szkolnym 2019/2020 będzie pobierał naukę na terenie województwa pomorskiego;
 2. w roku szkolnym 2019/2020 będzie kontynuował naukę w VII lub VIII klasie szkoły podstawowej, w szkole ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej;
 3. w roku szkolnym 2018/2019 uzyskał średnią ocen ze wszystkich przedmiotów (określoną na podstawie świadectwa ukończenia danej klasy, zgodnie z § 2 pkt 20 Regulaminu):
  • w VI, VII, VIII klasie szkoły podstawowej, gimnazjum lub klasie gimnazjalnej w szkole innego typu – co najmniej 5,5,
  • w szkole ponadpodstawowej lub w szkole ponadgimnazjalnej – co najmniej 5,0;
 4. w roku szkolnym 2018/2019 uzyskał średnią ocen 6,0 z dwóch przedmiotów wybranych spośród przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości;
 5. uzyskał minimum 10 punktów obliczonych na podstawie kryteriów, o których mowa w §7 ust. 2 Regulaminu.

Wnioski składać  do 10 lipca elektronicznie w sekretariacie szkoły u p. Kasi STORMAN