Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE (nowa formuła)

 

 

 •  Deklaracje przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie obowiązujące od dnia 01 września 2015 roku (nowa formuła egzaminu):

 

 Deklaracja przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla ucznia/słuchacza - składa dyrektorowi szkoły/placówki, do której uczęszcza

 

 Deklaracja przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla absolwenta szkoły - składa dyrektorowi szkoły/placówki, do której uczęszczał

 

 

 • Informatory egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

Centralna Komisja Egzaminacyjna informuje, że zamieszcza wspólne dla wszystkich informatorów, zaktualizowane części informatora (MODUŁ 1 oraz ZAŁĄCZNKI) oraz prezentuje dla wybranych informatorów zaktualizowany  MODUŁ 3, dot. zadań w częściach: pisemnej oraz praktycznej.

Aktualizacja wspólna dla wszystkich informatorów + Załączniki

Informatory o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie dostępne na stronie CKE Warszawa

 

 • Wydawanie dyplomów

  Osoba, która posiada świadectwa potwierdzające wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w danym zawodzie oraz świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej lub zaświadczenie o zdaniu egzaminów eksternistycznych z zakresu wymagań dla zasadniczej szkoły zawodowej wymagane dla danego zawodu może otrzymać dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe wydawany przez komisję okręgową.

  Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika, w którym wyodrębniono co najmniej jedną kwalifikację wspólną z zawodem nauczanym na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej, może otrzymać również:

  osoba, która posiada:

  • dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej, wydany po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, którego zakres odpowiada kwalifikacji lub kwalifikacjom wyodrębnionym w zawodzie nauczanym na poziomie technika, wspólnym z zawodem nauczanym na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej, oraz 
  • świadectwo lub świadectwa potwierdzające kwalifikacje wyodrębnione wyłącznie w zawodzie nauczanym na poziomie technika, oraz 
  • świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej, dających wykształcenie średnie;

  osoba, która:

  • ukończyła dokształcanie teoretyczne młodocianych w zasadniczej szkole zawodowej oraz posiada świadectwo czeladnicze w zawodzie nauczanym na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej, wydane po zdaniu egzaminu czeladniczego, którego zakres odpowiada kwalifikacji lub kwalifikacjom wyodrębnionym w zawodzie nauczanym na poziomie technika, wspólnym z zawodem nauczanym na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej, przeprowadzanego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 września 2012 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz. U. poz. 1117), oraz 
  • posiada świadectwo lub świadectwa potwierdzające kwalifikacje wyodrębnione wyłącznie w zawodzie nauczanym na poziomie technika, oraz 
  • posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej, dających wykształcenie średnie. 

  Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe wydaje się na wniosek osoby spełniającej wyżej wymienione warunki złożony do dyrektora komisji okręgowej, który wydał świadectwo potwierdzające ostatnią kwalifikację wyodrębnioną w danym zawodzie. Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnienie warunków do wydania dyplomu.

    pobierz wniosek o wydanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

 

   
© SRekowska Zespół Szkół Agrobiznesu ul. Parkowa 2, 77-300 Człuchów