Konkurs skierowany jest do uczniów Technikum Architektury Krajobrazu. Istotą konkursu jest sporządzenie projektu koncepcyjnego zagospodarowania terenu przy ZSA. Celem konkursu jest podwyższenie komfortu wypoczynku wszystkich uczniów na świeżym powietrzu oraz ich integracja z terenem przyległym do szkoły. Organizatorom zależy także na  rozwijaniu zainteresowań i kształtowaniu umiejętności uczniów technikum architektury krajobrazu, związanych z zawodem, jaki wybrali.

Teren, który podlega konkursowi, obecnie stanowi miejsce mało atrakcyjne i pozbawione wszelkich funkcji.

 

Najlepszy projekt zostanie zrealizowany w roku 2018.

Regulamin konkursu

Do konkursu mogą przystąpić zespoły maksymalnie 3 - osobowe.

Każdy zespół może zgłosić tylko jedną pracę.

Termin składania prac ubiega 31 stycznia - u opiekunów konkursu -p. Marty Fiuk i p. Iwony Dalki.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w marcu.

Najlepszą pracę wybierze jury.

Informacje dla uczestników

Mapę terenu można uzyskać od Pani Marty Fiuk oraz Pani Iwony Dalki.

Preferowaną roślinność wykorzystaną w projekcie powinny stanowić gatunki wieloletnie.

Praca konkursowa powinna składać się z projektu koncepcyjnego i technicznego z wszystkimi niezbędnymi załącznikami ( wizualizacje - minimum 3, wykaz roślinności, opis koncepcji).

Forma składania pracy - plansza 100 cm na 70 cm.