Tytuł projektu: Poprawa jakości kształcenia zawodowego na terenie powiatu człuchowskiego poprzez budowę i rozbudowę budynku Zespołu Szkół Technicznych w Człuchowie, oraz wyposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu w pomoce dydaktyczne Zespołu Szkół Agrobiznesu i Zespołu Szkół Technicznych w Człuchowie oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czarnem.

Beneficjent: Powiat Człuchowski

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa :4 Kształcenie zawodowe; Działanie: 4.1. Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych.

Umowa nr: RPPM.04.01.00-22-0022/16-00 z dnia 21.10.2016, Aneks nr RPPM.04.01.00-22-0022/16-01 z dnia 22.12.2016r., Aneks nr RPPM.04.01.00-22-0022/16-02 z dnia 23.10.2017r., Aneks nr RPPM.04.01.00-22-0022/16-03 z dnia 30.03.2018r., Aneks nr RPPM.04.01.00-22-0022/16-04 z dnia 21.10.2018.

Wartość Projektu:

1.

Całkowita wartość projektu:

2.796 646,72 PLN

2.

Koszty kwalifikowane:

2.796 646,72 PLN

3.

Dofinansowanie z budżetu środków europejskich
(85 % kosztów kwalifikowanych)

2.377 149,71 PLN

Okres realizacji Projektu: czerwiec 2016r. - październik 2018r.

Planowany efekt:
1. Budowa i przebudowa ZST w Człuchowie wraz z rozbiórką parterowej przebudówki i zagospodarowanie fragmentu otaczającego terenu.
2. Projekt obejmował będzie także wyposażenie branż kluczowych w Zespole Szkół Technicznych w Człuchowie, Zespole Szkół Agrobiznesu w Człuchowie, Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Czarnem.
Celem projektu jest:
- podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez ukształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w powiecie człuchowskim odpowiadających lokalnym i regionalnym potrzebom,
- zwiększenie szans uczniów szkół zawodowych na odniesienie sukcesu na rynku pracy,
- stworzenie lepszej jakości infrastruktury, która będzie odpowiadała wymogą współczesnej dydaktyki,
- zwiększenie i usystematyzowanie współpracy szkół zawodowych z pracowniami oraz szkołami wyższymi.