Podstawa programowa kształcenia w zawodzie z 2019 roku daje możliwość uczniom  technikum odbycia w okresie nauki stażu uczniowskiego w rzeczywistych warunkach pracy w celu ułatwienia uzyskiwania doświadczenia i nabywania umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania pracy w zawodzie.

Staż uczniowski pozwala pracodawcy na pozyskanie pracowników, którzy będą najlepiej przygotowani do danego miejsca zatrudnienia. Zakres zagadnień realizowanych w czasie stażu jest ustalany z dyrektorem szkoły w uzgodnieniu z uczniem albo rodzicami niepełnoletniego ucznia. W trakcie stażu uczeń może realizować treści nauczania i nabywać umiejętności wynikające z programu nauczania zawodu lub treści spoza programu nauczania, które zwiększą jego szanse na późniejsze zatrudnienie w wyuczonym zawodzie lub
u konkretnego pracodawcy, u którego odbywa staż.

Dokumenty:

1. Zasady organizacji staży uczniowskich ZSA w Człuchowie

2. Oświadczenie opiekuna stażysty

3. Przykładowa umowa o staż

4. Informacja pracodawcy o chęci organizacji stażu uczniowskiego

5. Wzór zaświadczenia o ukończeniu stażu