Sejmik Województwa Pomorskiego przyjął Regulaminy przyznawania Stypendiów Marszałka Województwa Pomorskiego (Uchwała nr 395/XXXIII/21 o zmianie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków, form, zakresu oraz trybu udzielania pomocy w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie województwa pomorskiego).

Uczniowie pomorskich szkół mogą ubiegać się o przyznanie Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego:

1. finansowanego ze środków województwa pomorskiego

 – nabór wniosków do 31 lipca 2021r. - w przypadku ucznia, który w danym roku szkolnym pobierał naukę na terenie województwa pomorskiego oraz:

- w Konkursach, turniejach lub olimpiadach na szczeblu międzynarodowym uzyskał indywidualnie tytuł finalisty lub laureata,

- lub w Konkursach, turniejach lub olimpiadach na szczeblu ponadwojewódzkim uzyskał indywidualnie tytuł finalisty lub laureata,

-lub w Konkursach, turniejach lub olimpiadach na szczeblu wojewódzkim uzyskał indywidualnie tytuł laureata

- oraz uzyskał Średnią ocen:  w przypadku Ucznia szkoły ponadpodstawowej – co najmniej 5.2

REGULAMIN 

2. finansowanego z projektu „Pomorski program pomocy stypendialnej – III edycja”

– nabór wniosków do 31 lipca 2021r. - w przypadku ucznia, który spełni łącznie warunki:

- w roku szkolnym, na który składany jest Wniosek, będzie pobierał naukę na terenie województwa pomorskiego; w roku szkolnym, na który składany jest Wniosek będzie uczniem VII lub VIII szkoły podstawowej, szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej;

- w roku szkolnym poprzedzającym rok, na który składany jest Wniosek, uzyskał średnią ocen ze wszystkich przedmiotów (określoną na podstawie świadectwa ukończenia danej klasy lub szkoły): w VI, VII, VIII klasie szkoły podstawowej, gimnazjum lub klasie gimnazjalnej w szkole innego typu – co najmniej 5,5, w szkole ponadpodstawowej lub w szkole ponadgimnazjalnej – co najmniej 5,0;

- w roku szkolnym poprzedzającym rok, na który składany jest Wniosek, uzyskał średnią ocen 6,0 z dwóch przedmiotów wybranych spośród przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości.

Warunkiem ubiegania się o Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego jest terminowe złożenie w Urzędzie Marszałkowskim województwa Pomorskiego wniosku wypełnionego i wydrukowanego z wykorzystaniem Elektronicznego generatora wniosków (odrębnego dla każdego rodzaju stypendium).

Informacja o uruchomieniu naboru wniosków wraz z linkiem do Elektronicznego generatora wniosków upowszechniona zostanie na stronie internetowej Departamentu Edukacji i Sportu – www.des.pomorskie.eu oraz w BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. 

REGULAMIN

3. finansowanego z projektu „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych”

– nabór wniosków do 15 września 2021r.; - w przypadku ucznia, który spełni łącznie warunki:

-w roku szkolnym, na który składany jest Wniosek, będzie pobierał naukę na terenie województwa pomorskiego w roku szkolnym poprzedzającym rok, na który składany jest Wniosek: ukończył odpowiednio: I, II klasę branżowej szkoły I stopnia, I, II lub III klasę 4-letniego technikum, I, II, III lub IV klasę 5-letniego technikum;

- uzyskał średnią ocen (określoną na podstawie świadectwa ukończenia danej klasy lub szkoły, zgodnie z § 2 pkt 18) - co najmniej 5,2;

- kształci się w zawodzie odpowiadającym Branżom kluczowym i wpisującym się w ISP;

- uzyskał minimum 27,5 punktów obliczonych na podstawie kryteriów, o których mowa w § 7 ust. 2-4.

Zasady przyznawania stypendiów określają Regulaminy. Elektroniczne generatory wniosków dotyczące stypendiów finansowanych z budżetu województwa pomorskiego oraz w ramach projektu „Pomorski program pomocy stypendialnej – III edycja” zostaną uruchomione w drugiej połowie czerwca br.

W przypadku stypendiów finansowanych w ramach „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych” – informacja o uruchomieniu Elektronicznego generatora wniosków zostanie Państwu przekazana w terminie późniejszym.

REGULAMIN 

 

Informacje o stypendiach znajdują się na stroni --> https://des.pomorskie.eu/stypendia