Stypendyści Prezesa Rady Ministrów za rok 2022/2023 

 

 1. Radosław Skorupa – średnia 4,95 – klasa 2 Technikum Agrobiznesu 
 2. Nikola Kerzsch – średnia 5,7 –  klasa 5 Technikum Architektury Krajobrazu
 3. Klaudia Guzińska – średnia 5,28 –  klasa 5 Technikum Ekonomicznego
 4. Natalia Dunikowska – średnia 5,24 – klasa 5 Technikum Geodezyjnego
 5. Dawid Bieliński – średnia 5,33 – klasa 5 Technikum Informatycznego
 6. Jakub Myszka – średnia 4,86 –  klasa 3 Technikum Weterynaryjnego
 7. Amelia Zblewska – średnia 4,94 – klasa 5 Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych 

 

Warunki uzyskania stypendium

Wykaz kandydatów do otrzymania stypendium Prezesa Rady Ministrów  na rok szkolny 2023/2024 sporządzany jest na podstawie art. 90h ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dz. U. Nr 106 poz. 890 oraz Dz. U. z 2019 r. poz. 1615), na podstawie osiągnięć uczniów w roku szkolnym 2022/2023.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów może być przyznane uczniowi szkoły kształcącej w formie dziennej, która umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości. 

Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre. 

Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się jednemu uczniowi danej szkoły na okres od września do czerwca w danym roku szkolnym. Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje Prezes Rady Ministrów.

Wniosek o przyznanie Stypendium Prezesa Rady Ministrów:

 1. Wniosek winien dotyczyć ucznia, który w roku szkolnym 2023/2024 będzie w dalszym ciągu uczniem danej szkoły.
 2. Wnioski o przyznanie Stypendium Prezesa Rady Ministrów są sporządzane przez samorząd uczniowski, a jeżeli samorząd uczniowski nie został utworzony – przez komisję, w skład której wchodzi od 3 do 5 uczniów wybranych przez ogół uczniów danej szkoły.
 3. Wnioski o przyznanie stypendium Prezesa Rady Ministrów przedstawia się radzie szkoły, a jeżeli rada szkoły nie została powołana – radzie pedagogicznej, w terminie do dnia 24 czerwca roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym ma być przyznane stypendium.
 4. Rada szkoły, a jeżeli rada szkoły nie została powołana – rada pedagogiczna, zatwierdza kandydatów do stypendium.
 5. Wnioski o przyznanie stypendium Prezesa Rady Ministrów, zatwierdzone odpowiednio przez radę szkoły albo radę pedagogiczną, dyrektor szkoły przedstawia kuratorowi oświaty.

 

 

Stypendyści Prezesa Rady Ministrów za rok 2021/2022

W dniu 30 listopada 2022r. nasi uczniowie odebrali dyplomy Stypendystów Prezesa Rady Ministrów za rok szkolny 2021/2022 za wysokie wyniki w nauce. Uroczystość odbyła się w Sali Teatralnej im. Profesora Jerzego Limona  na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego.

Stypendia otrzymali:  1. Julia Peciak, 2. Klaudia Guzińska, 3. Patryk Wójciszyn, 4. Jakub Bąkowski, 5. Julia Jasik, 6. Jakub Dudzic, 7. Jasik Alina, 8. Amelia Zblewska, 9. Arleta Francik, 10. Agata Modrzejewska. 

Gratulujemy!

 

 

 

Skip to content