1. Regulamin przyznawania stypendiów i nagród Marszałka Województwa Pomorskiego finansowanych z budżetu województwa pomorskiego (stypendia „budżetowe” w zakresie edukacji ogólnej)nabór wniosków do 31.07.2020 roku,
  2. Regulamin przyznawania stypendiów i nagród Marszałka Województwa Pomorskiego w ramach projektu „Pomorski program pomocy stypendialnej – III edycja” (stypendia „unijne” w zakresie edukacji ogólnej) nabór wniosków do 31.07.2020 roku,
  3. Regulamin przyznawania stypendiów Marszałka Województwa Pomorskiego w ramach projektu „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych” (stypendia „unijne” dla uczniów szkół zawodowych)nabór do wniosków do 15.09.2020 roku,
  4. Regulamin przyznawania stypendiów Marszałka Województwa Pomorskiego w ramach projektu „Zdolni z Pomorza” (stypendia dla uczniowskich zespołów projektowych) nabór wniosków do 31.07.2020 roku.

Informacja o stypendiach - plakat

 Jednocześnie informujemy, że generatory wniosków stypendialnych zostaną uruchomione po opublikowaniu ww. uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i jej uprawomocnieniu. Informacja o uruchomieniu generatorów stypendialnych zostanie przesłana Państwu odrębnym mailem, a także będzie dostępna na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego: https://pomorskie.eu/.

Nabór kandydatów przeprowadzany jest wg zasad określonych w Regulaminie przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych dla studentów w roku akademickim 2020/21. O stypendium mogą ubiegać się tegoroczni maturzyści, którzy ukończyli szkołę w 2020r. oraz spełniają łącznie warunki określone w regulaminie. Stypendium pomostowe przyznawane jest na okres pierwszego roku studiów. Szczegóły w dokumentach:

Informacja o stypendiach

Regulamin stypendiów 2020/21

Program stypendiów pomostowych

Klauzula informacyjna

Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia 6 lipca 2020 roku rozpocznie rekrutację do 9 Edycji stypendiów akademickich na rok 2020/2021.

Celem Fundacji jest zwiększanie szans edukacyjnych młodzieży z małych miejscowości, realizowane poprzez pomoc finansową, która niejednokrotnie jest jedyną szansą na podjęcie studiów wyższych w większych miastach.

 Stypendia w wysokości 6000zł. przyznawane są na okres pierwszego roku studiów stacjonarnych na uczelniach akademickich. Link do naszej strony: www.fejj.pl

 

Kryteria przyznawania kryterium:

1. Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są maturzyści, uczniowie liceów i techników, którzy ukończyli szkołę w 2020 roku i którzy spełniają łącznie następujące warunki:
a) są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka,
b) posiadają rekomendację Organizacji Lokalnej uczestniczącej w XIX edycji Programu,
c) mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców, potwierdzone zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl,
d) pochodzą z rodzin, w których dochód w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy niż 1.820 zł brutto wyliczony z czerwca 2020 r. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się świadczeń otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością,
e) osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 90. Algorytm obliczenia liczby punktów zamieszczony jest w załączniku do Regulaminu.
2. W przypadku, gdy liczba osób spełniających kryteria, określone w ust. 1, jest większa niż liczba stypendiów do rozdysponowania, kandydaci zostaną podzieleni na dwie grupy: kandydatów studiujących na wybranych kierunkach  oraz pozostałych kandydatów i będą kwalifikowani oddzielnie, w ramach każdej z tych grup.
3. Pierwszeństwo w uzyskaniu stypendium mają osoby, które uzyskały najwyższą liczbę punktów na egzaminie maturalnym. W przypadku równej liczby punktów pierwszeństwo mają osoby o niższych dochodach w rodzinie. Zasady te mają zastosowanie tak w przypadku przyznawania stypendiów bez podziału kandydatów na dwie grupy, jak i w ramach podziału kandydatów na dwie grupy.

Pytania proszę kierować do pedagoga szkolnego.

Regulamin przyznawania stypendium

Informacja o stypendium dostępna jest na stronie KO w Gdańsku pod adresem https://www.kuratorium.gda.pl/stypendium-prezesa-rady-ministrow/

Stypendium wynosi 300 zł/mieś. i jest przyznawane na okres 10 miesięcy.

Warunki ubiegania się o stypendium:

Spośród najlepszych uczniów w danym technikum, szkoła zgłasza kandydaturę  ucznia do stypendium, jeżeli uczeń  spełnia jeden z poniższych warunków:

  1. Jeżeli w swoim technikum( TE,TI, TT, TG, TŻ, TA, TK) ma najwyższą średnią na koniec roku, ale  musi to być promocja z wyróżnieniem, czyli średnia min 4,75 i co najmniej bardzo dobre zachowanie;

Lub

  1. Ma w swoim  technikum( TEp,TIp, TGp, TŻp, TKp) szczególne uzdolnienie w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych wyniki co najmniej dobre

Każde technikum (w porozumieniu z Samorządem Uczniowskim) zgłasza jednego kandydata. Wybierzemy 12 najlepszych uczniów, którzy będą spełniać kryteria wejściowe.

Zgłaszamy do przyznania stypendium po jedny uczniu z każdego technikum po szkole ponadgimnazjalnej z klas I-III i po jednym uczniu z każdego technikum po szkole podstawowej. Został jeszcze ponad miesiąc nauki -->warto powalczyć o podwyższenie ocen. 

O wytypowaniu do stypendium uczeń dowie się po klasyfikacyjnej  Radzie Pedagogicznej, która odbędzie się 23 czerwca 2020r.

Dokumenty ucznia wysyła szkoła. W razie pytań proszę o kontakt z pedagogiem szkolnym.