1. Regulamin przyznawania stypendiów i nagród Marszałka Województwa Pomorskiego finansowanych z budżetu województwa pomorskiego (stypendia „budżetowe” w zakresie edukacji ogólnej)nabór wniosków do 31.07.2020 roku,
 2. Regulamin przyznawania stypendiów i nagród Marszałka Województwa Pomorskiego w ramach projektu „Pomorski program pomocy stypendialnej – III edycja” (stypendia „unijne” w zakresie edukacji ogólnej) nabór wniosków do 31.07.2020 roku,
 3. Regulamin przyznawania stypendiów Marszałka Województwa Pomorskiego w ramach projektu „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych” (stypendia „unijne” dla uczniów szkół zawodowych)nabór do wniosków do 15.09.2020 roku,
 4. Regulamin przyznawania stypendiów Marszałka Województwa Pomorskiego w ramach projektu „Zdolni z Pomorza” (stypendia dla uczniowskich zespołów projektowych) nabór wniosków do 31.07.2020 roku.

Informacja o stypendiach - plakat

 Jednocześnie informujemy, że generatory wniosków stypendialnych zostaną uruchomione po opublikowaniu ww. uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i jej uprawomocnieniu. Informacja o uruchomieniu generatorów stypendialnych zostanie przesłana Państwu odrębnym mailem, a także będzie dostępna na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego: https://pomorskie.eu/.

Nabór kandydatów przeprowadzany jest wg zasad określonych w Regulaminie przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych dla studentów w roku akademickim 2020/21. O stypendium mogą ubiegać się tegoroczni maturzyści, którzy ukończyli szkołę w 2020r. oraz spełniają łącznie warunki określone w regulaminie. Stypendium pomostowe przyznawane jest na okres pierwszego roku studiów. Szczegóły w dokumentach:

Informacja o stypendiach

Regulamin stypendiów 2020/21

Program stypendiów pomostowych

Klauzula informacyjna

Organizacja egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2019/2020 w Zespole Szkół Agrobiznesu w Człuchowie

 Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r.  w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 493, ze zm.), w szczególności z rozporządzeniem z dnia 19 maja 2020 roku zmieniającym ww. rozporządzenie (Dz.U. poz. 891), zwanym dalej „rozporządzeniem”.

 

 1. Uczniowie zostaną wpuszczeni do budynku Zespołu Szkół Agrobiznesu w Człuchowie 8 czerwca 2020r. o godz: 8:30.
 2. Przed szkołą mają obowiązek noszenia maseczek zasłaniających usta i nos. Obowiązuje zakaz gromadzania się.  Należy zachować odstęp co najmniej 1,5m.
 3. Klasy IV TG,TE oraz absolwenci z lat ubiegłych wchodzą do szkoły wejściem głównym, natomiast klasy IV TI, TŻ wejściem od strony parku.
 4. Przed wejściem do szkoły obowiązuje dezynfekcja rąk. Płyny dezynfekujące będą przy drzwiach wejściowych oraz w każdej sali egzaminacyjnej.
 5. W szkolnej szatni będzie możliwość zostawienia rzeczy osobistych, zapakowanych w worek foliowy przyniesiony przez ucznia. Prosimy o ograniczenie rzeczy przynoszonych do szkoły(torebki, telefony, itp.)
 6. Maseczkę można ściągnąć dopiero w sali egzaminacyjnej, po zajęciu miejsca w ławce.
 7. Konieczność korzystania przez każdego zdającego z własnych przyborów piśmienniczych: długopis, ołówek, linijka, cyrkiel, kalkulator itd.
 8. W przypadku egzaminu z przedmiotów, na którym dozwolone jest korzystanie przez grupę zdających z np. jednego słownika, konieczna jest dezynfekcja rąk.
 9. Uczeń nie dotyka dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzega zasady higieny podczas kaszlu i kichania (zakrywanie ust zgięciem łokcia).
 10. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.
 11. Po egzaminie zdający opuszcza teren szkoły. Obowiązuje zakaz gromadzenia się, prosimy o dzielenie się wrażeniami za pośrednictwem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie oraz unikać spotkań w grupie, np. przed szkołą.

Szczegółowe procedury bezpieczeństwa dotyczące przeprowadzania egzaminu maturalnego - link

Maturzystom życzymy powodzenia!

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY:

1. Kandydat do klasy pierwszej dokonuje rejestracji elektronicznej na stronie https://czluchow.edu.com.pl/kandydat   - od 15 czerwca 2020r. g. 8:00, po wypełnieniu danych zostanie wygenerowany wniosek.

2. W obrębie jednej szkoły kandydat ma możliwość wyboru dowolnej liczby oddziałów.

3. Kandydat może logować się elektronicznie maksymalnie do trzech szkół, jednak komplet dokumentów składa tylko w szkole pierwszego wyboru.

3. Kandydaci po wypełnieniu wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej zapisują go w systemie. Następnie drukują i dostarczają podpisany wniosek przez kandydata oraz rodziców lub opiekuna prawnego do sekretariatu szkoły pierwszego wyboru - można składać elektronicznie na email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

WAŻNE TERMINY 

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej od 15 czerwca do 10 lipca 2020r. do godz. 15:00

2. Uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej od 26 czerwca do 10 lipca 2020r. do godz. 15:00

3. Uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz ewentualna zmiana  przez kandydata wyboru szkoły od 31 lipca do 4 sierpnia 2020r. do godz. 15:00

4. Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych  12 sierpnia 2020r.

5. Wydawanie kandydatom skierowania na badania lekarskie od 12 sierpnia do 19 sierpnia 2020r. do godz. 14:00

6. Potwierdzenie przez kandydata woli podjęcia nauki w szkole do której został zakwalifikowany przez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginału zaświadczenia wyniku egzaminu ósmoklasisty od 13 sierpnia - 18 sierpnia 2020r. do godz. 15:00

7. Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły 19 sierpnia 2020r.

Szczegółowy harmonogram znajduje się w regulaminie rekrutacji ZSA w Człuchowie.

UWAGA! 

1.  W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki, można składać elektronicznie.

2. W okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty listy z wynikami postępowania rekrutacyjnego zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych mogą być publikowane na stronach internetowych szkół.

Oferta edukacyjna ZSA w Człuchowie na rok szkolny 2020/21 

Prezentacja ZSA w Człuchowie

  

 

Drogi Ósmoklasisto! Jeżeli interesują Ciebie zagadnienia związane z branżą rolniczą i wiążesz z tą branżą swoją przyszłość - to ten kierunek jest dla Ciebie!  Wspólnie z patronem kierunku firmą Goodvalley przygotowaliśmy ofertę. --> Tu możesz zapoznać się z firmą

  

 

  Drodzy Ósmoklasiści od 1 września 2020r. rozpoczynamy w Zespole Szkół Agrobiznesu kształcenie w Branżowej Szkole I stopnia w zawodzie cukiernik pod patronatem firmy BAGIETKA. -->Tu możesz zapoznać się z firmą

Oferujemy naukę przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych teoretycznych w Zespole Szkół Agrobiznesu w Człuchowie, a praktyczną naukę zawodu w firmie Bagietka w Chojnicach. Nie musisz szukać pracodawcy z którym podpiszesz umowę o praktyczną naukę zawodu! My zrobimy to za Ciebie!

Jak będzie wyglądała nauka? Dwa dni w tygodniu uczysz się w Bagietce, trzy dni w szkole. I tak w klasie I i klasie II. W klasie 3 odwrotnie, trzy dni u pracodawcy, a dwa dni w szkole. Na koniec nauki zdajesz egzamin czeladniczy.

Co po 3 latach nauki? Możesz podjąć pracę lub kontynuować naukę w 2 letniej Branżowej Szkole II stopnia w zawodzie technik technologi żywności. Łącznie po 5 latach nauki zdobywasz tytuł technika technologii żywności i możesz przystąpić do egzaminu maturalnego!

  

 

Kryteria przyznawania kryterium:

1. Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są maturzyści, uczniowie liceów i techników, którzy ukończyli szkołę w 2020 roku i którzy spełniają łącznie następujące warunki:
a) są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka,
b) posiadają rekomendację Organizacji Lokalnej uczestniczącej w XIX edycji Programu,
c) mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców, potwierdzone zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl,
d) pochodzą z rodzin, w których dochód w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy niż 1.820 zł brutto wyliczony z czerwca 2020 r. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się świadczeń otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością,
e) osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 90. Algorytm obliczenia liczby punktów zamieszczony jest w załączniku do Regulaminu.
2. W przypadku, gdy liczba osób spełniających kryteria, określone w ust. 1, jest większa niż liczba stypendiów do rozdysponowania, kandydaci zostaną podzieleni na dwie grupy: kandydatów studiujących na wybranych kierunkach  oraz pozostałych kandydatów i będą kwalifikowani oddzielnie, w ramach każdej z tych grup.
3. Pierwszeństwo w uzyskaniu stypendium mają osoby, które uzyskały najwyższą liczbę punktów na egzaminie maturalnym. W przypadku równej liczby punktów pierwszeństwo mają osoby o niższych dochodach w rodzinie. Zasady te mają zastosowanie tak w przypadku przyznawania stypendiów bez podziału kandydatów na dwie grupy, jak i w ramach podziału kandydatów na dwie grupy.

Pytania proszę kierować do pedagoga szkolnego.

Regulamin przyznawania stypendium