Jeśli jesteś uczniem VI, VII lub VIII klasy szkoły podstawowej  lub chodzisz do szkoły ponadpodstawowej;

Masz szczególne uzdolnienia z matematyki, fizyki, informatyki, biologii, chemii, kompetencji społecznych;

Jesteś finalistą lub laureatem olimpiad i konkursów kuratoryjnych;

I szukasz ciekawych zajęć dodatkowych -  To projekt ZDOLNI Z POMORZA JEST WŁAŚNIE DLA CIEBIE!

 

 Co umożliwiamy?

 • szereg zajęć pozalekcyjnych realizowanych według autorskich programów nauczania opracowanych przez nauczyciela dla danej grupy uczniów. Uwzględniają one indywidualne potrzeby rozwoju każdego uczestnika, zdiagnozowane podczas badania w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Tematyka zajęć zdecydowanie wykracza poza podstawę programową, dotyczą problemów oraz zadań pojawiających się na konkursach i olimpiadach przedmiotowych.
 • oraz udział w dodatkowych formach wsparcia:
  1. formy wsparcia o zasięgu regionalnym:
 • obozy naukowe,
 • konkursy indywidualne i zespołowe,
 • naukowe konferencje uczniowskie,
 • portal edukacyjny,
 • warsztaty specjalistyczne, 
 • spotkania i warsztaty autorskie,
2. form wsparcia o zasięgu lokalnym:
 • zajęcia pozalekcyjne, 
 • warsztaty rozwijające kreatywność, 
 • refundacja kosztów dojazdu/stypendia,
 • uzupełniające formy wsparcia (np. wizyty w zakładach pracy, parkach naukowo-technologicznych, spotkania z naukowcami),
3. akademickich form wsparcia: 
 • spotkania akademickie, 
 • zajęcia pozalekcyjne akademickie (kółka olimpijskie), 
 • warsztaty tematyczne,
 • opieka mentorska,
 • e-learning. 

Co zrobić by, zostać uczestnikiem „Zdolnych z Pomorza – Powiat Człuchowski”?

W pierwszym etapie należy dostarczyć dokumenty aplikacyjne (znajdują się poniżej), kolejny etap to badania w Poradni PP oraz wykonanie projektu i jego prezentacja przezd komisją (w przypadku aplikowania na zajęcia z biologii/chemii/kompetencji społecznych) lub przystąpienie do Testu Uzdolnień Kierunkowych (w przypadku aplikowania na matematykę/informatykę/fizykę). --> Nie zwlekaj - liczba miejsc jest ograniczona!

 Harmonogram rekrutacji na rok szkl. 2021/2022

 MATEMATYKA, FIZYKA, INFORMATYKA:

– do 09.07.2021r. – zgłoszenie uczniów poprzez dostarczenie dokumentów  do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Czluchowie, ul. Szczecińska 20.
– 10.07.2021-30.09.2021r. – badania uczniów w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Człuchowie;
– do 30.09.2021r. – ustalenie listy uczniów piszących Test Uzdolnień Kierunkowych (TUK);
– do 02.10. 2021r. przeprowadzenie TUK (o szczegółach dotyczących terminu testu będziemy informować);
– do 15.10.2021r. – sprawdzenie TUK, przygotowanie list rankingowych, list uczniów zakwalifikowanych, list rezerwowanych.

 CHEMIA, BIOLOGIA I KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

– do 09.07.2021r. – zgłoszenie uczniów poprzez dostarczenie dokumentów do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Czluchowie, ul. Szczecińska 20.
– do 03.09.2021r. – przekazanie rezultatów projektów na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  (szczegóły w załączniku „Zasady realizacji projektów kwalifikacyjnych”) lub dostarczenie do sekretariatu ZSA w Człuchowie, ul.Parkowa 2;
– do 02.10.2021r. – prezentacja projektów przed komisją rekrutacyjną;
– do 15.10.2021r. – przygotowanie list rankingowych;
– po 15.10.2021r. – dla osób zakwalifikowanych do projektu badanie w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Człuchowie.

 UWAGA! Finaliści, laureaci olimpiad i konkursów kuratoryjnych mają pierwszeństwo w rekrutacji i nie muszą przygotowywać projektu i/lub  pisać testu uzdolnień kierunkowych.

Pliki do pobrania:

PLAKAT

 DOKUMENTY APLIKACYJNE – I  ETAP REKRUTACJI:

 1. Arkusz nominacji
 2. Oświadczenie LCNK
 3. Wniosek do Poradni PP o przeprowadzenie badań diagnostycznych
 4. Oświadczenie Poradnia PP 

 INNE DOKUMENTY:

 1. Lista wymaganych osiągnięć w olimpiadach i konkursach
 2. Zasady realizacji projektów kwalifikacyjnych w 2021r.
 3. Regulamin rekrutacji uczniów do projektu Zdolni z Pomorza – Powiat Człuchowski 

 Więcej informacji pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub tel. 59 83 42 507

 

W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych klasy spotkają się z wychowawcami w salach lekcyjnych - wykaz sal.

W poniedziałek 21 czerwca 2021r. odbędzie się pierwszy egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w sesji letniej czerwiec/lipiec 2021:

 • 9:00 –egzamin praktyczny w formie dokumentacji z kwalifikacji:
               RL.21 - sala 30 oraz  TG.08 – aula,

 • 13:00 – egzamin praktyczny w formie dokumentacji z kawlifikacji:
               RL.22 i R.22 – sala 30;
               TG.16 – sala 21 i 22, TG.15 – sala 22,
               TG.09 - aula,
                B.36
  – sala 27

Dzień pózniej,  wtorek 22 czerwca 2021r. - egzamin pisemny dla wszystkich kwalifikacji.  Harmonogram na całą sesję --> link

Na egzaminn przychodzimy 45 minut przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia egzaminu. Pamiętamy o dokumencie ze zdjęciem, długopisie z czarnym atramentem ( i innymi przyborami dozwolonymi - wykaz poniżej), maseczce i dezynfekcji rąk przy wejściu do budynku szkoły.

  Komunikat dyrektora CKE z 7 maja 2021 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą̨ korzystać́ zdający w części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2021 r.

Komunikat dyrektora CKE z 7 maja 2021 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą̨ korzystać́ zdający w części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2021 r.

 

 

Formularz zgłoszenia

 Działając na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dz. U. Nr 106, poz. 890 ze zm.)  Rada Pedagogiczna szkoły wytypuje  kandydatów do Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2021/2022, na podstawie osiągnięć uczniów w roku szkolnym 2020/2021 zgodnie z art. 90h ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 ze zm.) i ww. rozporządzeniem.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznawane jest na dany rok szkolny i dotyczą tych kandydatów, którzy w roku szkolnym 2021/2022 będą uczniami szkoły kształcącej w formie dziennej, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości. Wniosek nie może dotyczyć ucznia, który w bieżącym roku szkolnym tj. 2020/2021 ukończył naukę w szkole.

Kandydatami do stypendium Prezesa Rady Ministrów mogą być uczniowie ww. szkół, którzy w roku szkolnym 2020/2021 uzyskali wybitne osiągnięcia edukacyjne, odpowiadające kryteriom wyszczególnionym w art. 90h ustawy o systemie oświaty.

W szczególności uczeń winien spełniać co najmniej jeden z podanych warunków:

 • otrzymać promocję z wyróżnieniem (średnia ocen z zajęć obowiązkowych nie niższa niż 4,75 oraz bardzo dobra ocena z zachowania), uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen,

 • wykazywać szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wyniki co najmniej dobre.

Wniosek przekazywany jest przez dyrektora szkoły na podstawie decyzji rady pedagogicznej. Termin do 10 lipca 2021r.

 Jednocześnie przypominamy, że w ustawie z 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw dodano przepis przejściowy, dotyczący przyznawania stypendium Prezesa Rady Ministrów w latach szkolnych 2019/2020–2023/2024 (art. 132a), który umożliwia przyznanie stypendium dwóm uczniom spełniającym warunki określone w art.90h ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

W przypadku pięcioletniego technikum, w którym są prowadzone klasy dotychczasowego czteroletniego technikum dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum, stypendium Prezesa Rady Ministrów będzie przyznawane dwóm uczniom. Spośród nich jeden będzie uczniem pięcioletniego technikum, a drugi dotychczasowego czteroletniego technikum.

Wysokość stypendium:

Wysokość stypendium określona jest w § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego (Dz. U. z 2019 r. poz.1615) i wynosi 3 000 zł. Stypendium wypłaca wojewoda w dwóch ratach: do dnia 30 listopada i do dnia 30 kwietnia.