Z okazji  Narodowego Czytania - zapraszamy 8 września 2022r. do wspólnego wysłuchania oraz czytania zbiorów poezji Adama Mickiewicza. Akcja odbędzie  się  w bibliotece szkolnej i innych częściach szkoły.

Dwieście lat temu w Wilnie zostały wydane „ Ballady i Romanse, które zapoczątkowały w Polsce Romantyzm. Romantyzm to istota  polskości i fundament nowoczesnej tożsamości  naszego narodu.

 

Spotykamy się przed wejściem głównym do szkoły, a następnie w salach lekcyjnych z wychowawcami

Na stronie Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego został uruchomiony elektroniczny generator wniosków o przyznanie stypendium na rok szkolny 2022/2023 w ramach projektu realizowanego przez Samorząd Województwa Pomorskiego pn.: „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych”.

STYPENDIA DEDYKOWANE SĄ WYŁĄCZNIE UCZNIOM SZKOŁY BRANŻOWEJ ORAZTECHNIKUM

 Informacja o naborze wniosków o przyznanie stypendium oraz generator wniosków:

https://des.pomorskie.eu/2022/08/17/stypendia-marszalka-wojewodztwa-pomorskiego-w-ramach-projektu-pn-programy-motywacyjne-dla-uczniow-pomorskich-szkol-zawodowych-3/

 Warunkiem ubiegania się o stypendium jest złożenie wniosku przez wnioskodawcę, tj. dyrektora/zastępcę dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń, w terminie do 15 września br.

Wypełniony w generatorze wniosek należy wydrukować i złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego lub przesłać pocztą.

Proszę pamiętać, że do urzędu marszałkowskiego należy złożyć jeden egzemplarz wniosku (drugi egzemplarz jest dla szkoły/ucznia).

 Stypendium może być przyznane uczniowi, który spełnia następujące kryteria dostępu:

  1. pobiera naukę na terenie województwa pomorskiego;
  2. w roku szkolnym 2021/2022:
  1. otrzymał promocję do klasy programowo wyższej i ukończył odpowiednio:

- I lub II klasę branżowej szkoły I stopnia,

- I, II lub III klasę 4-letniego technikum,

- I, II lub III klasę 5-letniego technikum,

  1. uzyskał Średnia ocen ze wszystkich przedmiotów zawodowych teoretycznych i praktycznych oraz zajęć praktycznych i praktyk zawodowychco najmniej 5,20;
  1. w roku szkolnym 2022/2023 będzie kontynuował naukę w szkole branżowej lub technikum;
  2. uzyskał minimum 27,5 punktów obliczonych na podstawie kryteriów, o których  mowa w § 7 ust. 2-4 Regulaminu przyznawania Stypendiów Marszałka Województwa Pomorskiego w ramach projektu ,,Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych"
  3. kształci się w zawodzie odpowiadającym Branżom kluczowym[1] i wpisującym się w Inteligentne Specjalizacje Pomorza[2].

 UWAGA: Do wniosku należy dołączyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię świadectwa szkolnego za rok szkolny 2021/2022.

 Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem przyznawania Stypendiów Marszałka Województwa Pomorskiego w ramach projektu ,,Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych” stanowiącym załącznik nr 3 do Uchwały nr 102/VIII/19 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. zmienionej Uchwałą Nr 395/XXXIII/21 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 31 maja 2021 r.

 Przypominamy, że o przyznanie stypendium w równym stopniu mogą ubiegać się zarówno uczennice, jak i uczniowie będący uczestnikami projektu lub deklarujący udział w projekcie.

Wysokość stypendium: 250 zł miesięcznie.

Prosimy uczniów spełniających kryteria otrzymania stypendiów o zgłoszenie się w sekretariacie szkoły wraz ze świadectwem za rok 2021/2022.