Na stronie Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego został uruchomiony elektroniczny generator wniosków o przyznanie stypendium na rok szkolny 2020/2021 w ramach projektu realizowanego przez Samorząd Województwa Pomorskiego pn.: „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych”.

 Informacja o naborze wniosków o przyznanie stypendium oraz generator wniosków:

https://des.pomorskie.eu/szkolnictwo-zawodowe/-/asset_publisher/OclPuu0PsJsb/content/stypendia-przyznawane-sa-w-ramach-projektu-pn-programy-motywacyjne-dla-uczniow-pomorskich-szkol-zawodowych-stypendia-dedykowane-sa-wylacznie-uczniom-s?_101_INSTANCE_OclPuu0PsJsb_redirect=%2Fszkolnictwo-zawodowe

 Warunkiem ubiegania się o stypendium jest złożenie wniosku przez ucznia (dwa egzemplarze) w sekretariacie szkoły w terminie do 15 września br

Stypendium może być przyznane uczniowi, który spełnia następujące kryteria:

   1.  pobiera naukę na terenie województwa pomorskiego;

   2. w roku szkolnym 2019/2020: 
        -otrzymał promocję do klasy programowo wyższej i ukończył odpowiednio klasę I,II lub III technikum;

       - uzyskał średnią ocen ze wszystkich przedmiotów zawodowych teoretycznych i praktycznych oraz zajęć praktycznych i praktyk zawodowych – co najmniej 5,20;

   3. w roku szkolnym 2020/2021 będzie kontynuował naukę w szkole branżowej lub technikum;

   4. kształci się w zawodzie odpowiadającym Branżom kluczowym[1] i wpisującym się w Inteligentne Specjalizacje Pomorza[2].

 

 UWAGA: Do wniosku należy dołączyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię świadectwa szkolnego za rok szkolny 2019/2020.

 Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem przyznawania Stypendiów Marszałka Województwa Pomorskiego w ramach projektu ,,Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych” stanowiącym załącznik nr 3 do Uchwały nr 102/VIII/19 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. zmienionej Uchwałą Nr 278/XXI/20 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 26 maja 2020 r.

 Przypominamy, że o przyznanie stypendium w równym stopniu mogą ubiegać się zarówno uczennice, jak i uczniowie będący uczestnikami projektu oraz deklarujący udział w projekcie.

Wysokość stypendium: 250 zł miesięcznie.

Zapraszamy do składania wniosków o przyznanie stypendium!

Zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym będą odbywały się od 24.08.2020r. w godz. 10:00-12:00 w sali nr 18.

Od jutra tj. 11.08.2020r. od godz. 9:00 w sekretariacie szkoły można odbierać wyniki egzaminu maturalnego.
Przypominamy o obowiązku zakrywania ust i nosa oraz o dezynfekcji rąk przy wejściu do budynku szkoły.

Jeśli jesteś uczniem VII lub VIII klasy szkoły podstawowej (a w uzasadnionych przypadkach także wcześniejszych klas) lub chodzisz do szkoły ponadpodstawowej, masz szczególne uzdolnienia z matematyki, fizyki, informatyki, biologii, chemii, kompetencji społecznych i szukasz ciekawych zajęć dodatkowych, jesteś finalistą lub laureatem olimpiad i konkursów kuratoryjnych – weź udział w ostatniej już rekrutacji do projektu „Zdolni z Pomorza – Powiat Człuchowski” i zostań jego uczestnikiem w roku szkolnym 2020/2021.

Co umożliwiamy?
• szereg zajęć pozalekcyjnych realizowanych według autorskich programów nauczania opracowanych przez nauczyciela dla danej grupy uczniów. Uwzględniają one indywidualne potrzeby rozwoju każdego uczestnika, zdiagnozowane podczas badania w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Tematyka zajęć zdecydowanie wykracza poza podstawę programową, dotyczą problemów oraz zadań pojawiających się na konkursach i olimpiadach przedmiotowych;
• udział w spotkaniach akademickich, opiekę mentorską, obozy naukowe, stypendia.
Co zrobić by, zostać uczestnikiem „Zdolnych z Pomorza – Powiat Człuchowski”?
Poniżej przedstawiamy harmonogramy rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 dla poszczególnych przedmiotów, oraz pliki z dokumentami do pobrania. Liczba miejsc jest ograniczona!  Zobacz plakat.

  • MATEMATYKA, FIZYKA, INFORMATYKA:

– do 15.09.2020 – zgłoszenie uczniów poprzez przesłanie kopii podpisanych dokumentów rekrutacyjnych na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
– 15.07.2020-15.09.2020 – badania psychologiczne uczniów w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Człuchowie;
– do 30.09.2020 – ustalenie listy uczniów piszących Test Uzdolnień Kierunkowych (TUK);
– 10.10. 2020 r. przeprowadzenie TUK (o szczegółach dotyczących terminu testu będziemy informować);
– do 16.10.2020 – sprawdzenie TUK, przygotowanie list rankingowych, list uczniów zakwalifikowanych, list rezerwowanych.

  • CHEMIA, BIOLOGIA I KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

– do 15.09.2020 – zgłoszenie uczniów poprzez przesłanie kopii podpisanych dokumentów rekrutacyjnych na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

– do 30.09.2020 – przekazanie rezultatów projektów na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  (szczegóły w załączniku „Zasady realizacji projektów kwalifikacyjnych”);
– 10.10.2020 – prezentacja projektów przed komisją rekrutacyjną;
– do 16.10.2020 – przygotowanie list rankingowych;
– po 16.10.2020 – dla osób zakwalifikowanych do projektu badanie w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Człuchowie.

UWAGA! Finaliści, laureaci olimpiad i konkursów kuratoryjnych mają pierwszeństwo w rekrutacji i nie muszą przygotowywać/ pisać testu uzdolnień kierunkowych.
Dołącz do nas! Bądź jednym z wielu osób takich jak Ty, młodych zdolnych w powiecie człuchowskim, którzy już rozwijają swoje pasje i uzdolnienia w ramach naszego projektu.

Pliki do pobrania:

I ETAP REKRUTACJI:

  1. Arkusz nominacji
  2. Oświadczenie LCNK – obow. UODO
  3. Wniosek do Poradni PP o przeprowadzenie badań diagnostycznych
  4. Oświadczenie Poradnia PP – obow. UODO

INNE DOKUMENTY:

  1. Lista wymaganych osiągnięć w olimpiadach i konkursach
  2. Wniosek o zmianę LCNK
  3. Zasady realizacji projektów kwalifikacyjnych
  4. Regulamin rekrutacji uczniów do projektu Zdolni z Pomorza – Powiat Człuchowski

 

Stypendia pomostowe przeznaczone są dla studentów I roku studiów w roku akademickim 2020/2021. Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są maturzyści, uczniowie liceów i techników, którzy ukończyli szkołę w 2020 roku i którzy spełniają łącznie następujące warunki:

a) są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka,

b) posiadają rekomendację Organizacji Lokalnej uczestniczącej w XIX edycji Programu,

c) mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców, potwierdzone zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl,

d) pochodzą z rodzin, w których dochód w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy niż 1.820 zł brutto wyliczony z czerwca 2020 r. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się świadczeń otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością, 

e) osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 90.

Algorytm obliczenia liczby punktów zamieszczony jest w załączniku do Regulaminu.