Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego 2020

Do 31 lipca br. można składać wnioski o stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego na rok szkolny 2020/2021. Wsparcie przyznawane jest w ramach projektu „Pomorski program pomocy stypendialnej – III edycja”.

Celem programu jest wspieranie edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie województwa pomorskiego poprzez przyznawanie uzdolnionym dzieciom i młodzieży pomocy w formie stypendiów oraz nagród Marszałka Województwa Pomorskiego. Adresatami programu są uzdolnione dzieci i młodzież – uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych pobierający naukę na terenie województwa pomorskiego.

Należy zapoznać się z zamieszczonym na stronie Regulaminem przyznawania stypendiów i nagród Marszałka Województwa Pomorskiego w ramach projektu „Pomorski program pomocy stypendialnej – III edycja” stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały nr 102/VIII/19 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków, form, zakresu oraz trybu udzielania pomocy w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie województwa pomorskiego, zmienionej uchwałą nr 278/XXI/20 z dnia 26 maja 2020 r.

Wniosek o przyznanie stypendium składa dyrektor lub zastępca dyrektora szkoły ucznia.

Stypendium może być przyznane uczniowi, który spełni łącznie następujące niżej wskazane warunki:

  1. w roku szkolnym 2020/2021 będzie pobierał naukę na terenie województwa pomorskiego;
  2. w roku szkolnym 2020/2021 będzie kontynuował naukę w VII lub VIII klasie szkoły podstawowej lub w szkole ponadpodstawowej;
  3. w roku szkolnym 2019/2020 uzyskał średnią ocen ze wszystkich przedmiotów (określoną na podstawie świadectwa ukończenia danej klasy, zgodnie z § 2 pkt 20 Regulaminu):
    • w VI, VII, VIII klasie szkoły podstawowej – co najmniej 5,5,
    • w szkole ponadpodstawowej – co najmniej 5,0;
  4. w roku szkolnym 2019/2020 uzyskał średnią ocen 6,0 z dwóch przedmiotów wybranych spośród przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości;
  5. uzyskał minimum 13 punktów obliczonych na podstawie kryteriów, o których mowa w § 7 ust. 2 Regulaminu.

 

Rodzaj czynności

Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz ze świadectwem ukończenia szkoły podstawowej

do 10 lipca 2020 r.

do godz. 15.00

3

Dostarczenie zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty

do  4 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00

6

Opublikowanie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

12 sierpnia  2020 r.

7

Wydanie przez szkołę skierowania na badanie lekarskie

od 12 sierpnia 2020 r.
do 19 sierpnia 2020 r.

8

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

od 13 sierpnia  do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00

 

9

Opublikowanie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

19 sierpnia 2020 r.
- do godz. 14.00

 

W związku z zawieszeniem zajęć w szkołach konkurs Kangur 2020 został przeprowadzony drogą internetową za pośrednictwem Platformy Dzwonek.pl w dniach 28.05 - 5.06.2020 r. W konkursie wzięło udział 8 uczniów naszej szkoły (1 uczeń - kategoria Student i 7 uczniów - z kategorii Junior). Jakub Bąkowski z klasy ITGp i Patryk Wójciszyn z klasy 1 TŻ uzyskali wyróżnienie.

Serdecznie gratulujemy!

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY:

1. Kandydat do klasy pierwszej dokonuje rejestracji elektronicznej na stronie https://czluchow.edu.com.pl/kandydat   - od 15 czerwca 2020r. g. 8:00, po wypełnieniu danych zostanie wygenerowany wniosek.

2. W obrębie jednej szkoły kandydat ma możliwość wyboru dowolnej liczby oddziałów.

3. Kandydat może logować się elektronicznie maksymalnie do trzech szkół, jednak komplet dokumentów składa tylko w szkole pierwszego wyboru.

3. Kandydaci po wypełnieniu wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej zapisują go w systemie. Następnie drukują i dostarczają podpisany wniosek przez kandydata oraz rodziców lub opiekuna prawnego do sekretariatu szkoły pierwszego wyboru - można składać elektronicznie na email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

WAŻNE TERMINY 

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej od 15 czerwca do 10 lipca 2020r. do godz. 15:00

2. Uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej od 26 czerwca do 10 lipca 2020r. do godz. 15:00

3. Uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz ewentualna zmiana  przez kandydata wyboru szkoły od 31 lipca do 4 sierpnia 2020r. do godz. 15:00

4. Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych  12 sierpnia 2020r.

5. Wydawanie kandydatom skierowania na badania lekarskie od 12 sierpnia do 19 sierpnia 2020r. do godz. 14:00

6. Potwierdzenie przez kandydata woli podjęcia nauki w szkole do której został zakwalifikowany przez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginału zaświadczenia wyniku egzaminu ósmoklasisty od 13 sierpnia - 18 sierpnia 2020r. do godz. 15:00

7. Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły 19 sierpnia 2020r.

Szczegółowy harmonogram znajduje się w regulaminie rekrutacji ZSA w Człuchowie.

UWAGA! 

1.  W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki, można składać elektronicznie.

2. W okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty listy z wynikami postępowania rekrutacyjnego zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych mogą być publikowane na stronach internetowych szkół.

Oferta edukacyjna ZSA w Człuchowie na rok szkolny 2020/21 

Prezentacja ZSA w Człuchowie

  

 

Drogi Ósmoklasisto! Jeżeli interesują Ciebie zagadnienia związane z branżą rolniczą i wiążesz z tą branżą swoją przyszłość - to ten kierunek jest dla Ciebie!  Wspólnie z patronem kierunku firmą Goodvalley przygotowaliśmy ofertę. --> Tu możesz zapoznać się z firmą

  

 

  Drodzy Ósmoklasiści od 1 września 2020r. rozpoczynamy w Zespole Szkół Agrobiznesu kształcenie w Branżowej Szkole I stopnia w zawodzie cukiernik pod patronatem firmy BAGIETKA. -->Tu możesz zapoznać się z firmą

Oferujemy naukę przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych teoretycznych w Zespole Szkół Agrobiznesu w Człuchowie, a praktyczną naukę zawodu w firmie Bagietka w Chojnicach. Nie musisz szukać pracodawcy z którym podpiszesz umowę o praktyczną naukę zawodu! My zrobimy to za Ciebie!

Jak będzie wyglądała nauka? Dwa dni w tygodniu uczysz się w Bagietce, trzy dni w szkole. I tak w klasie I i klasie II. W klasie 3 odwrotnie, trzy dni u pracodawcy, a dwa dni w szkole. Na koniec nauki zdajesz egzamin czeladniczy.

Co po 3 latach nauki? Możesz podjąć pracę lub kontynuować naukę w 2 letniej Branżowej Szkole II stopnia w zawodzie technik technologi żywności. Łącznie po 5 latach nauki zdobywasz tytuł technika technologii żywności i możesz przystąpić do egzaminu maturalnego!