Kryteria przyznawania kryterium:

1. Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są maturzyści, uczniowie liceów i techników, którzy ukończyli szkołę w 2020 roku i którzy spełniają łącznie następujące warunki:
a) są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka,
b) posiadają rekomendację Organizacji Lokalnej uczestniczącej w XIX edycji Programu,
c) mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców, potwierdzone zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl,
d) pochodzą z rodzin, w których dochód w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy niż 1.820 zł brutto wyliczony z czerwca 2020 r. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się świadczeń otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością,
e) osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 90. Algorytm obliczenia liczby punktów zamieszczony jest w załączniku do Regulaminu.
2. W przypadku, gdy liczba osób spełniających kryteria, określone w ust. 1, jest większa niż liczba stypendiów do rozdysponowania, kandydaci zostaną podzieleni na dwie grupy: kandydatów studiujących na wybranych kierunkach  oraz pozostałych kandydatów i będą kwalifikowani oddzielnie, w ramach każdej z tych grup.
3. Pierwszeństwo w uzyskaniu stypendium mają osoby, które uzyskały najwyższą liczbę punktów na egzaminie maturalnym. W przypadku równej liczby punktów pierwszeństwo mają osoby o niższych dochodach w rodzinie. Zasady te mają zastosowanie tak w przypadku przyznawania stypendiów bez podziału kandydatów na dwie grupy, jak i w ramach podziału kandydatów na dwie grupy.

Pytania proszę kierować do pedagoga szkolnego.

Regulamin przyznawania stypendium

Informacja o stypendium dostępna jest na stronie KO w Gdańsku pod adresem https://www.kuratorium.gda.pl/stypendium-prezesa-rady-ministrow/

Stypendium wynosi 300 zł/mieś. i jest przyznawane na okres 10 miesięcy.

Warunki ubiegania się o stypendium:

Spośród najlepszych uczniów w danym technikum, szkoła zgłasza kandydaturę  ucznia do stypendium, jeżeli uczeń  spełnia jeden z poniższych warunków:

  1. Jeżeli w swoim technikum( TE,TI, TT, TG, TŻ, TA, TK) ma najwyższą średnią na koniec roku, ale  musi to być promocja z wyróżnieniem, czyli średnia min 4,75 i co najmniej bardzo dobre zachowanie;

Lub

  1. Ma w swoim  technikum( TEp,TIp, TGp, TŻp, TKp) szczególne uzdolnienie w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych wyniki co najmniej dobre

Każde technikum (w porozumieniu z Samorządem Uczniowskim) zgłasza jednego kandydata. Wybierzemy 12 najlepszych uczniów, którzy będą spełniać kryteria wejściowe.

Zgłaszamy do przyznania stypendium po jedny uczniu z każdego technikum po szkole ponadgimnazjalnej z klas I-III i po jednym uczniu z każdego technikum po szkole podstawowej. Został jeszcze ponad miesiąc nauki -->warto powalczyć o podwyższenie ocen. 

O wytypowaniu do stypendium uczeń dowie się po klasyfikacyjnej  Radzie Pedagogicznej, która odbędzie się 23 czerwca 2020r.

Dokumenty ucznia wysyła szkoła. W razie pytań proszę o kontakt z pedagogiem szkolnym.

Nowe terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021 oraz terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych zostały ujęte w projekcie harmonogramu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Od  8 maja br. projekt przekazany został do konsultacji. Na opinie dotyczące proponowanych terminów ministerstwo czeka do 13 maja br. Po tym terminie zostanie ogłoszony nowy harmonogram rekrutacji.

 

UWAGA! W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki, można składać elektronicznie.

Ustalony przez Ministra Edukacji Narodowej harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany jest do zmienionego terminu tegorocznego egzaminu ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez okręgowe komisje egzaminacyjne (do 31 lipca).

PROJEKT - Terminy składania wniosków i dokumentów do szkół ponadpodstawowych

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać od 15 czerwca 2020 r. do 4 sierpnia 2020 r..

UWAGA! W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki, można składać elektronicznie.

Termin składania świadectwa i zaświadczenia o wyniku egzaminu
Do 4 sierpnia 2020 r.
 należy złożyć uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty (może być także wersja elektroniczna)

Termin ogłoszenia list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
12 sierpnia 2020 r. zostaną ogłoszone
 listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkół.

Termin ogłoszenia list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
19 sierpnia 2020 r.
 zostaną ogłoszone listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkół.

UWAGA! W okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty listy z wynikami postępowania rekrutacyjnego zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych mogą być publikowane na stronach internetowych szkół.

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO - projekt harmonogramu

Zachęcamy do skorzystania z zasobów cyfrowych Biblioteki Narodowej, które są udostępnione w serwisie POLONA. To najnowocześniejsza w Polsce i jedna z największych w Europie bibliotek cyfrowych. Uczniowie i nauczyciele znajdą w serwisie rękopisy iluminowane, najstarsze polskie książki drukowane, ryciny, rysunki, stare elementarze, książki dla dzieci czy dawne poradniki. Obchodzony dziś, 8 maja Ogólnopolski Dzień Bibliotekarza i Bibliotek to znakomita okazja, aby przypomnieć o zasobach cyfrowych i możliwościach tych instytucji.

POLONA – największa w Polsce biblioteka cyfrowa 

POLONA to jedna z największych bibliotek cyfrowych Europie i jednocześnie największa i najnowocześniejsza tego typu biblioteka w Polsce. Admiratorem systemu jest Biblioteka Narodowa, która oferuje w serwisie nie tylko swoje zbiory, ale także obiekty cyfrowe innych instytucji. Zbiory udostępniane są w postaci wysokiej jakości plików JPG oraz – w przypadku publikacji poddanych procesowi optycznego rozpoznawania tekstu – również w postaci plików PDF z warstwą tekstową.

Co znajduje się w POLONIE?

POLONA to obecnie ponad 3 miliony obiektów cyfrowych. W serwisie można znaleźć: 
najcenniejsze skarby polskiej kultury i historii, np. „Kronikę” Galla Anonima, rękopisy Kochanowskiego, Mickiewicza i Chopina czy rysunki Norwida i Witkacego. 

Są tu obiekty reprezentujące przekrój dziedzin i epok: rękopisy iluminowane, najstarsze polskie książki drukowane, ryciny, rysunki oraz publikacje popularne – pocztówki, stare elementarze, książki dla dzieci, książki kucharskie czy dawne poradniki. 

Większość udostępnionych zbiorów należy do domeny publicznej, dzięki czemu można je za darmo pobierać i dowolnie wykorzystywać. Zasoby są dostępne na stronie https://polona.pl/.

Biblioteki cyfrowe innych instytucji

Zachęcamy również do korzystania z zasobów cyfrowych innych instytucji. W okresie kształcenia na odległość pomocne dla nauczycieli i uczniów mogą być publikacje dostępne m.in. w:

  • Bibliotece Cyfrowej ORE http://www.bc.ore.edu.pl/dlibra – serwis gromadzi materiały oraz publikacje opracowane w ramach działalności Ośrodka Rozwoju Edukacji. Obecnie oferuje on ponad 960 tytułów książek oraz czasopism dla nauczycieli i wszystkich zainteresowanych problematyką oświatową; 
  • serwisie lektury.gov.pl  – na tym portalu znajduje się większość szkolnych lektur dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Użytkownicy mogą pobierać książki zarówno na swój komputer, jak również czytnik ebook czy też komórkę. Wszystkie pozycje są dostępne bezpłatnie, bez konieczności zakładania konta oraz logowania.

Zasoby cyfrowe udostępniają również uczelnie wyższe, instytucje naukowe i kulturalne. Dostęp do wielu z nich jest bezpłatny i nie wymaga logowania.  

8 maja – Ogólnopolski Dzień Bibliotekarza i Bibliotek

Od 1985 roku 8 maja to Ogólnopolski Dzień Bibliotekarza i Bibliotek. Rozpoczyna on również Tydzień Bibliotek. 

W tym okresie biblioteki zazwyczaj organizują wydarzenia kulturalne, spotkania z autorami, warsztaty i konferencje. Tegoroczny Ogólnopolski Dzień Bibliotekarza i Bibliotek jest obchodzony on-line pod hasztagiem #biblioteka. Zachęcamy do włączenia się do akcji i oznaczenia swoich postów w mediach społecznościowych tym hasztagiem. 

Wszystkim Bibliotekarkom i Bibliotekarzom w dniu ich święta składamy najlepsze życzenia! 

źródło https://www.gov.pl/web/edukacja

 

 Informujemy o nowym programie stypendialnym ART GrECo – Aktywny Rozwój Talentów GrECo. Jest to to inicjatywa Fundacji GrECo i GrECo Polska, mająca na celu wspieranie rozwoju młodych talentów.

 O stypendia w wysokości 3.500 zł na realizację swoich pasji i zainteresowań mogą ubiegać się utalentowani uczniowie szkół podstawowych (od VI klasy) i ponadpodstawowych, którzy mieszkają w miejscowości liczącej do 30.000 mieszkańców na terenie województw mazowieckiego, dolnośląskiego, śląskiego lub pomorskiego (czyli tam, gdzie GrECo Polska ma swoje oddziały). Stypendium jest skierowane także do uczniów, którzy dojeżdżają z małej miejscowości do szkoły w większym mieście, lub mieszkają w bursie czy też internacie.

Będziemy niezmiernie wdzięczni, jeśli przekażą Państwo informację o naszym Programie stypendialnym uzdolnionym uczniom, tak aby mogli wziąć udział w konkursie i zdobyć dofinansowanie na rozwijanie swoich zainteresowań.

Zapraszamy też na stronę internetową programu (www.greco.services/pl/stypendia.html), gdzie znajdują się szczegółowe informacje o programie oraz harmonogram i formularz zgłoszeniowy.