Długotrwała, przymusowa izolacja z powodu pandemii może spowodować pojawienie lub nasilenie już istniejącej, przemocy w rodzinie.

Izolacja może wywoływać też obniżenie nastroju, nawet depresję. Jeśli jesteś w takiej sytuacji, skorzystaj z pomocy online lub telefonicznej

116 111          telefon zaufania dla dzieci i młodzieży

800 120 002  czynny 24 godziny -->  dla ofiar przemocy w rodzinie

800 70 22 22  czynny 24 godziny --> wsparcie dla osób w kryzysie psychicznym

https://www.niebieskalinia.pl/

https://liniawsparcia.pl/

 

lokalnie, w Człuchowie, można dzwonić : 

zespół ds. przemocy

terapeuta uzależnień          -->   Grażyna Radziemska    - Tel. 606 213 452

terapeuta ds. pracy ze sprawcą przemocy      --> Jan Radziemski  - Tel. 504 343 421

dzielnicowy Komendy Policji                --> Kamil Ćwian  - te. 571 335 163

dzielnicowy Komendy Policji            -->   Rafał  Opala – Tel. 519 163 359

Jak zawsze kontakt z pedagogiem szkolny – edziennik/telefonicznie

Do 26 kwietnia 2020r. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w szkołach.  W związku z tym zmienione zostały przepisy dotyczące harmonogramu przeprowadzania egzaminu maturalnego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w Formule 2012(dotyczy klas IV) i Formule 2017 (dotyczy klas III) na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 10 kwietnia 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Termin ww egzaminów zostanie ogłoszony przez  Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej nie później niż na 21 dni przed pierwszym dniem przeprowadzania danego egzaminu. Jednocześnie zostają utrzymane w mocy wszystkie rozpoczęte już czynności dotyczące organizacji i przeprowadzania danego egzaminu zewnętrznego. 

Podstawa prawna: 

Link do rozporządzenia http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/657

 

Drodzy Ósmoklasiści od 1 września 2020r. rozpoczynamy w Zespole Szkół Agrobiznesu kształcenie w Branżowej Szkole I stopnia w zawodzie cukiernik pod patronatem firmy BAGIETKA. -->Tu możesz zapoznać się z firmą

Oferujemy naukę przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych teoretycznych w Zespole Szkół Agrobiznesu w Człuchowie, a praktyczną naukę zawodu w firmie Bagietka w Chojnicach. Nie musisz szukać pracodawcy z którym podpiszesz umowę o praktyczną naukę zawodu! My zrobimy to za Ciebie!

Jak będzie wyglądała nauka? Dwa dni w tygodniu uczysz się w Bagietce, trzy dni w szkole. I tak w klasie I i klasie II. W klasie 3 odwrotnie, trzy dni u pracodawcy, a dwa dni w szkole. Na koniec nauki zdajesz egzamin czeladniczy.

Co po 3 latach nauki? Możesz podjąć pracę lub kontynuować naukę w 2 letniej Branżowej Szkole II stopnia w zawodzie technik technologi żywności. Łącznie po 5 latach nauki zdobywasz tytuł technika technologii żywności i możesz przystąpić do egzaminu maturalnego!

 

 

Regulamin rekrutacji

Prezentacja ZSA w Człuchowie

 

 

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2020/21  

 

 

Regulamin rekrutacji

Prezentacja ZSA w Człuchowie